CETĂŢENIA ROMÂNĂ PENTRU TOŢI ROMÂNII! DEZBATERE PUBLICĂ PE MARGINEA A DOUĂ PROIECTE DE LEGE. EXPUNE-ŢI PĂREREA AICI!

Organizaţia PSD România în Republica Moldova se ţine de cuvânt. Readucem în atenţia publică subiectul cetăţeniei române pentru românii din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, care şi-au dobândit cetăţenia prin naştere, precum şi pentru urmaşii lor.

Grupul de lucru, creat de Organizaţia noastră şi format din jurişti din Republica Moldova, a elaborat două proiecte de lege: Despre modificarea şi competarea legii cetăţeniei române şi Despre modificarea şi completarea legii cu privire la actele de stare civilă.

Indiferent dacă aţi redobândit deja cetăţenia română, dacă sunteţi în aşteptarea aprobării cererii de redobândire sau dacă încă nu aţi iniţiat procedurile de redobândire, indiferent dacă sunteţi din Republica Moldova, din Ucraina sau din România, ori de oriunde din lume, vă invităm pe toţi să vă pronunţaţi pe marginea celor două proiecte de lege, contibuind pozitiv la ameliorarea lor. Într-un asemenea subiect important trebuie să manifestăm o solidaritate românească exemplară. Toate propunerile constructive  vor fi luate în consideraţie.  Comentariile care nu se referă la obiectul dezbaterii nu vor fi acceptate.

Prezentăm mai jos cele două proiecte de lege, împreună cu Expunerea de motive pe marginea fiecăruia dintre ele.

Organizaţia PSD România în Republica Moldova

***

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PROIECT DE LEGE

Despre modificarea şi completarea articolului 11 din Legea cetăţeniei române

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 11 din Legea cetăţeniei române se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

 Alineatul (2), Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere, potrivit legilor în vigoare până la data de 23 august 1944, precum şi descendenţii lor până la gradul IV, pot solicita transcrierea ori înscrierea în Registrul de Stare Civilă din România a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în condiiţiile Legii nr. 119/1996 – Cu privire la actele de stare civilă”.

Art. 13 din Legea cetăţeniei române se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

Alineatul (2) Prevederile alineatului precedent nu se referă la cetăţenii români din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa.

Art. 20 din Legea cetăţeniei române se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:

Alineatul (2) Prevederile alineatului precedent nu se referă la cetăţenii români care au dobândit cetăţenia în condiţiile art. 11, alineatul (2) sau localizaţi teritorial înBasarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Art. 11 din Legea nr. 21/1991 necesită a fi modificat, întrucât nu corespunde realităţii şi intră în contradicţie cu articolul 5, alineatul 2 din Constituţia României „Cetăţenia dobândită prin naştere nu poate fi retrasă. De asemenea mai intră în contradicţie cu articolul 5, alineatul 2, litera b) din Legea nr. 21/1991 – în sensul că sunt  cetăţeni români copiii care s-au născut în afara României şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română şi art. 33 din Legea specială – sunt şi rămân cetăţeni români persoanele care au dobândit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare. Articolul 11, în forma şi conţinutul lui actual, în temeiul căruia redobândesc cetăţenia română basarabenii şi bucovinenii este necostituţional.

Cadrul legislativ românesc trebuie privit în ansamblul său, din punctul de vedere al principiului complementarităţii actelor normative care îl constituie, în acord cu principiul continuităţii Statului Român şi, implicit, al cetăţeniei sale.  Principiul continuităţii statului şi al instituţiei cetăţeniei lor au fost şi sunt aplicate de diverse state membre ale Uniunii Europene, ca Estonia, Letonia, Lituania, Germania, Italia şi altele, precum şi de state extracomunitare, cum este, bunăoară, Federaţia Rusă.

Principiul continuităţii Statului Român şi a instituţiei cetăţeniei sale neîntrerupte li se aplică românilor intrafrontalieri şi trebuie să li se aplice, în egală măsură, nediscriminatoriu, şi românilor extrafrontalieri. Nici o diferenţă de tratament nu se justifică în acest caz şi vine în contradicţie cu bunele practici europene şi internaţionale în materie de cetăţenie.

Este de reţinut în acest context şi că:

Actul Unirii votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918 nu a fost anulat de nimeni niciodată, ca şi Decretul Lege nr. 842 din 9 aprilie 1918, asupra UNIREI BASARABIEI CU VECHUL REGAT AL ROMÂNIEI, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 8 din 10 aprilie 1918;

Legea nr. 793 – pentru reglementarea cetăţeniei locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord din 03 septembrie 1941, lege neabrogată până în prezent, care în art. 1 spune clar:„Au fost şi sunt români:

a)     Toţi locuitorii din teritoriile desrobite care potrivit legilor în vigoare la 28 iunie 1940 se bucurau de naţionalitatea română.

b)    Copii născuţi la 28 iunie 1940, sau după această dată, pe teritoriile desrobite dacă tatăl sau în cazul copilului nelegitim mama, au fost şi sunt cetăţeni români, potrivit prevederilor de la litera a;

c)     Regulamentul nr. 15 – privitor la constatarea cetăţeniei române a locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord din 26 mai 1942, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 110” (Acest act normativ nu a fost abrogat de nimeni niciodată, producând efecte juridice până în prezent).

Capitolele I şi II din Regulamentul nr. 15 privitor la constatarea cetăţeniei române a locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord din 26 mai 1942 prevăd:

„ Capitolul I. Dispoziţii Generale:

Art. 1 – Constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924, cum şi de art. 1 şi 2 din Legea nr. 793 din 1941, pentru reglementarea cetăţeniei locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, se va face în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

Capitolul II. Calitatea de cetăţean român

Art.2 – Au fost şi sunt cetăţeni români:

 1. Locuitorii din teritoriile desrobite Bucovina de Nord şi Basarabia, care potrivit legilor în vigoare la data de 28 iunie 1940, se bucurau de naţionalitatea română.
 2. Copii născuţi la 28 iunie 1940, sau după această dată pe teritoriile desrobite Bucovina de Nord, Basarabia şi Ţinutul Herţa, dacă tatăl, sau în cazul copilului nelegitim mama, au fost şi sunt cetăţeni români, potrivit prevederilor de la nr. 1.”

Legea nr. 793 şi Regulamentul nr. 15 nu au fost abrogate de nimeni niciodată.

Constituţia Romaniei prevede:

Art. 5, alineatul 2 – Cetăţenia dobândită prin naştere nu poate fi retrasă”.

Potrivit art. 5, alineatul 2 din Constituţia României – cetăţenia dobândită prin naştere nu poate fi retrasă, chiar dacă din cauza modificărilor teritoriale Basarabia, Ţinutul Herţa şi Bucovina de Nord au fost anexate la URSS, iar după destrămarea imperiului sovietic fac parte din statele Republica Moldova şi Ucraina.

Doar simpla voinţă neviciată poate duce la renunţarea la cetăţenie, exprimată printr-un demers individual. Or, nu se poate renunţa la cetăţenia unui stat printr-o cerere făcută unei autorităţi străine. Românii din Basarabia, Ţinutul Herţa şi Nordul Bucovinei, născuţi pe teritoriul României până la 23 august 1944, precum şi descendenţii lor pînă la gradul III, fiind cetăţeni români prin naştere, nu au renunţat printr-o cerere autorizată către Statul Român la cetăţenia română şi nici Statul Roman nu i-a lipsit de cetăţenia română.

Aşadar, situaţia românilor din Basarabia, Ţinutul Herţa şi Bucovina de Nord se circumscrie dispoziţiilor art. 5, alineatul 2, lit. b) din Legea nr. 21/1991, în sensul că este considerat cetăţean român cel născut în străinătate, dacă cel puţin unul dintre părinţi este cetăţean român.

Astfel, descendenţii până la gradul III aI cetăţenilor români născuţi până la 28 iunie 1940 pe teritoriul României au dobândit cetăţenia română prin naştere în străinătate, fiind născuţi din părinţi cetăţeni români.

Dobândesc cetăţenia româna la acordare prin cerere doar cei care nu au avut-o niciodată şi nici ascendenţii lor nu au fost legaţi de Statul Român prin cetăţenie. Redobândesc cetăţenia româna la acordare prin cerere, doar cei care au fost cetăţeni români, dar au pierdut-o din motive neimputabile lor.

Procedura de dobândire a cetăţeniei române prin acordare la cerere, este prevăzută de legea specială şi anume capitolul III al legii 21/1991. Competenţa privind acordarea la cerere a cetăţeniei fiind atribuită Ministerului Justiţiei şi nu se referă la românii din Basarabia,  Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, care au  dobândit-o deja prin naştere.

***

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PROIECT DE LEGE

Despre modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 42 alin (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Alineatul 4. Cetăţenii români, şi descendenţii lor până la gradul IV, ale caror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se află pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la toate Direcţiile Judeţene de Stare Civilă din România, în baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Naţionale din aceste state.

Art. 42 urmează a fi completat cu alineatul (5), după cum urmează:

Alineatul 5. Transcrierea extraselor, duplicatelor de naştere în registrele de stare civilă română se face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul solicitării transcrierii, şi cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei sau, după caz, al Directiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

EXPUNERE DE MOTIVE

pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea nr. 119/1996 cu cu privire la actele de stare civila

Condamnarea oficială a regimului comunist şi adrarea României la Uniunnea Europeană au deschis calea înlăturării unor consecinţe nefaste ale ocupaţiei sovietice, efectele care persistă şi astăzi putând fi înlăturate doar prin măsuri reparatorii efective, de natură legislativă.

Întârziată impardonabil, recunoaşterea (termen distinct de dobândire sau redobândire şi de care ne delimităm) cetăţeniei române pentru acele persoane care au dobândit prin naştere cetăţenia româna sau care au dobândit-o ca locuitori ai  Regatului  României până la ocuparea de către URSS la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial  a ţării noastre (Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa), precum şi pentru descendenţii lor, trebuie să se facă printr-o procedură simplificată, pe baza principii clare (continuitatea Statului Român şi instituţia neîntreruptă a cetăţeniei române).

Era de aşteptat ca după 1989  printr-o modificare a legii speciale cu efect reparatoriu, Statul Român să recunoască în bloc, din oficiu, drepturile (rezultând din calitatea de cetăţean român) tuturor acestor persoane şi ale descendenţilor lor, iar mai apoi la autoritatea administrativă să se facă  simple verificări şi înregistrări în evidenţa populaţiei, cu eliberarea actelor de stare civilă şi de identitate. Redobândirea cetăţeniei Române în temeiul art. 11 din Legea specială nu se referă la cetăţenii români şi descendenţii lor de până la gradul III şi, la ora actuală deja şi la gradul IV, care locuesc pe teritoriile care au făcut parte integrantă din Statul Român până la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial.

Cetăţenii români din aceste teritorii nici nu pot formula o asemenea cerere de redobândire  a cetăţeniei române în adresa Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru simplul motiv că nu au pierdut şi nici nu le-a fost retrasă cetăţenia româna pe care au dobândit-o prin naştere (iar descendenţii lor  sunt cetăţeani români născuţi peste hotare din părinţi cetăţeni români).

În condiţiile în care situaţia acestor cetăţeni români nu se încadrează în niciuna din situaţiile pentru dobândirea, acordarea sau redobândirea cetăţeniei române prevăzute de legea 21/ 1991, fiindcă nu există niciun act normativ prin care românii basarabeni şi nord-bucovineni să fi fost lipsiţi de cetăţenia română, situaţia lor se încadreză perfect în prevederele articolului 43, alineatul 4 din Legea nr. 119/1996 “Cu privire la actele de stare civilă”. 

Potrivit Legii nr. 793, pentru reglementarea  cetăţeniei  locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 06 septembrie 1941 şi Regulamentul nr. 15, cu privire la constatarea cetăţeniei române a locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 26 mai 1942, (Legi neabrogate de nimeni niciodată), locuitorii Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa au dobândit cetăţenia română prin naştere, fapt dovedit prin legea şi Regulamentul mai sus indicate.

Conform articolului 5, alineatul  2,  litera b) din Legea cetăţeniei române  nr. 21/l99l, modificată şi completată, copiii născuţi din părinţi cetăţeni români în afara României sunt cetăţeni români. Descendenţii până la gradul trei, şi deja până la gradul patru, ai cetăţenilor români născuţi în aceste teritorii sunt cetăţeani  români. Astfel, ei au dobândit cetăţenia română în afara ţării, fiind născuţi din părinţi cetăţeni români. Conform articolullui 5, alineatul (2) din Constituţia României, cetăţenia română nu-i poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.  În aceste condiţii, situaţia lor se circumscrie dispoziţiilor articolului 5, alineat (2) din Constituţia României şi articolului 5, alineat (2),  litera b din Legea 21/1991, în sensul că sunt cetăţeni români cei născuti în străinătate, dacă măcar unul dintre părinţi este cetăţean român.

Pornind de la necesitatea modificării şi completării Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, ajungem în mod firesc la necesitatea modificării şi completării articolului 42 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

Conform articolului 42, alineatul (4), (varianta propusa spre modificare) din legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cetăţenii români şi descentenţii lor până la gradul III ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care s-au aflat în cuprinsul Statului Român, iar în prezent se află pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea, transcrierera şi eliberarea actelor de stare civilă.

Locuitorii din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, care s-au născut pe teritoriul României până la 23 august 1944, şi descendenţii lor până la gradul IV, au naţionalitate română. Toţi românii din localităţile indicate în  Legea Administrativă nr. 1570 din 15 iulie 1938, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 187 din 14 august 1938, localităţi ocupate de URSS la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial, îşi pot transcrie actele de stare civilă, prezentând extrasele (duplicatele) din Arhivele Naţionale.  În prezent, extrasele certificatelor de naştere ale acestor cetăţeni români se află în gestiunea instituţiilor arhivistice ale altor state: Republica Moldova şi Ucraina.

Cetăţenilor  români şi descendenţilor acestora până la gradul III, din teritoriile mai sus indicate, trebuie să li se poată întocmi şi elibera acte de stare civilă la toate Direcţiile Judeţene de Stare Civilă din România. Redobândirea cetăţeniei române nu se referă la românii din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, care deţin cetăţenia prin naştere, această cetăţenie transmiţându-li-se şi descendenţilor lor până la gradul III sau IV.

23 Responses to CETĂŢENIA ROMÂNĂ PENTRU TOŢI ROMÂNII! DEZBATERE PUBLICĂ PE MARGINEA A DOUĂ PROIECTE DE LEGE. EXPUNE-ŢI PĂREREA AICI!

 1. balacci says:

  Foarte BUN şi aşteptat proiectul! Tactica jumătăţilor de măsură în abordări şi discriminării nu mai trebuie să-şi aibă locul în politica României referitor la românii din Republica Moldova! Toată susţinerea şi ţinem pumnii în cadrul procedurilor de promovare! 😉

 2. Daniel Florescu says:

  Cetatenia romana trebuie acordata TUTUROR romanilor, daca vreti sa faceti o lege cum trebuie. Tot romani sunt si fratii nostri de pe Valea Timocului-Serbia si Bulgaria, cei din Maramuresul istoric, cei din Cadrilater, aromanii din Macedonia, Albania, Grecia si Bulgaria, etc. Pe ei CUI ÎI LĂSAȚI???

 3. Mugur Vasilică says:

  Ideea de bază pe care am reţinut-o este cea a continuităţii juridice a Statului Român. De aici trebuie să pornim, întrucât este vorba despre persoane nedecăzute din drepturile de cetăţeni români. Cât priveşte însă ideea domnului Daniel Florescu despre acordarea cetăţeniei etnicilor români de peste hotare, care nu au fost niciodată cetăţeni români, şi aceasta este demnă de reţinut, fiindcă ar alinia legislaţia românească la cea greacă, bulgară, maghiară etc. Numai că acest subiect trebuie să facă obiectul altor reglementări decât cele privindu-i pe românii din fruntariile Statului Român de dinaintea ocupaţiei sovietice a Basarabiei, Bucovinei de nord şi a ţinutului Herţa. Această iniţiativă, de oriunde sau de la oricine ar veni, trebuie susţinută de toate forţele politice din România.

 4. mircea.ro says:

  cetăţenia trebuie acordată tuturor românilor de statul român ,oriunde trăiesc ei acum,dar cu o condiţie, şă-şi stabilească domiciliuil stabil în România.Altminteri se va întâmpla ceea ce constatăm acum,acuzaţii la adresa României că intervine în afacerile interne ale altor state,vezi cazul RM. RM a fost recunoscută de România ca stat independent,iar în constituţia RM este legiferată noţiunea de limbă moldovenească şi popor moldovenesc.După cum ştiţi aşa cum consideră basarabenii,românii sunt minoritari la ei în ţară.Mie ,ca cetăţean român,cu domiciliul în Iaşi,nu-mi convine absolut de loc situaţia creată când foarte mulţi cetăţeni moldoveni obţin cetăţenia română,iar după aceea înjură ca la uşa cortului statul român şi pe români în genere.Cred că cetăţenia trebuie acordată ceşpr care merită şi simt româneşte şi nu pentru oarece avantaje pecuniare.

 5. sandel says:

  cel mai bine ar fi ca cetatenia sa fie ACORDATA….nu vanduta cum se petrece acum…….si inca mai trebuie de ales cui de acordat…..cum zice mircea mai sus…avem o armata intreaga de puslamale care i-si trag pasaport pentru beneficiu de a pleca in ue si nu pentru ca simte ca e roman!!!!!

 6. taranca says:

  Cu buna seama, am asteptat inca din 1990 din partea Romaniei un gest politic just si echitabil la adresa basarabenilor, sper ca macar acum sa se repare aceasta greseala istorica nationala. Cu sufletul si inima sustinem aceasta initiativa binevenita. Doamne ajuta!

 7. TATIANA says:

  Mircea.ro, sunt de acord ca unii cetateni injura ca la usa cortului. Sincera sa fiu, am incercat de multe ori sa depun actele de redobandire a cetateniei, pana la urma nu am reusit. Procedura anevoioasa prin care trec cetatenii nostri pentru a obtine cetatenia te face sa si injuri si nu numai odata.

 8. Daca aceasta lnitiativa trece sunt mai mult ca sigura ca majoritatea basarabenilor vor asalta consiiliile judetene din Romania.Astfel nu ne vom mai fi numiti o minoritate pe pamantul nostru, cum au tupeul unii sa ne numeasca.

 9. captari cornel says:

  SA FIE REDOBANDITA CETATENIEA DE CATRE TOTI IN BAZA UNEI DECLARATII, TEST PE LOC DE CUNOASTEREA LIMBII, JURAMANT PE LOC, sI DECLARATIE DE VERIDICITATE A DATELOR FURNIZATE (CU POSIBILITATEA RETRAGERII CETATENIEI IN CAZ DE FALS) – ATAT! Apoi acte transcrise si perfectate, ridicate ulterior. ASA VOM SALVA TARA! In cazul taraganarii de mai departe si pastrarea sistemului actual ne vom trezi ca am pierdut sansa istorica si am ramas cine suntem acum. DACA SE PRETINDE REDOBANDIRE SA FIE USOR, LEGAL, RAPID, SI CHIAR URGENT, SI MASIV, altfel pierdem posibilitatea istorica care poate sa nu mai fie, asa cum a demonstrat-o istoria toti acesti 200 de ani. Sa avem *mintea moldovanului de apoi* ACUM!
  PENTRU POLITICIENII DIN ROMANIA! – LASATI ORGOLIUL SI PROSTIA, NU FITI VANZATORI DE TARA, voi sunteti temporari, dar TARA SI NEAMUL – VESNICE! DACA NU VETI MODIFICA ACTUALA LEGE, VETI FI URATI SI BLESTAMATI TOATA VIATA DE CEI CE DEPIND, ASTEAPTA DE LA VOI, CEI CARE SUNTETI RESPONSABILI, SUNTETI OBLIGATI SA FACETI UN LUCRU SACRU! NU NE SANTAJATI CU JOCUL VOSTRU POLITIC! CETATENIE PENTRU TOTI – URGENT!!!

 10. Elena Potoroacă says:

  Domnule Alexeev, susţinem întru totul aceste proiecte de lege şi aşteptăm ca noua majoritate USL din Parlamentul României să pornească procedura şi să le adopte cât mai repede posibil. Numai aşa putem depăşi multe probleme şi ne vom putea simţi şi noi români de care Ţara Mamă are grijă. Cu respect, Elena Potoroacă, Şoldăneşti.

 11. Valeriu says:

  Eu tot spun ca redobindirea cetățeniei romîne pentru romînii din R.Moldova este prea anevoioasa.Eu socot ca cetățeanul care dorește să-și redobindeasca cetățenia romînă, trebuie sa se prezinte la ambasada Romîniei și acolo colaboratorii ambasadei convinghînduse că persoana dată vorbește romînește la perfecție ,să i se acorde automat cetățenie Romină.Fiindcă rusofonii nici-odată nu au dorit să învețe limba romînă,și acești rusofoni se cunosc foarte bine ca nu sunt romîni.

 12. ADELINA says:

  ROMANIA MARE -IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918
  DINTRE NISTRU SI TISA !

 13. Marian says:

  nu am citit articulul dar bineinteles ca trebuie acordata cetatenie Romana tuturor Romanilor ! in mod special pt cetatenii din Republica Moldova !

 14. Mandra si Escu says:

  Pana cand printr-un procent majoritar convingator romanii din Basarabia nu cer printr-o ADUNARE NATIONALA alipirea ei la tara mama si inlaturarea ,astfel,definitiva a urmarilor tratatului Ribentrop -Molotov ,obtinerea in masa a cetateniei romane este o himera foarte daunatoare tuturor. Si voua si celor din tara mea-actuala Romanie.Ganditi-va foarte bine si logic la ceea ce va supun atentiei!! Il vedeti pe Igor Dodon , Greceani,Marian Lupu, Diacov si multi , multi altii- cu zecile de mii- cetateni de drept si loiali ai patriei si Statului numit Romania? Eu nu-i vad!! Si nici n-am nevoie de falsi cetateni romani de felul acesta in tara mea!! Cetatenia romana nu este si nu poate fi niciodata a afacere pentru nimeni !Nu se poate face import de comunisme si rusisme in Romania, de niciun fel! Indiferent de ambalajul stralucitor si seducaor al ideilor in care sunt impachetate. Nu intelegeti lucrul acesta odata??? Nu puteti face pe democratii in Romania si pe …comunistii in R.Moldova!! La asa ceva nu va ganditi? De ce???
  Asa ca , daca vreti cu adevarat Romania ca patrie, una si indivizibila, faceti-va ordine la voi acasa ,in ideile si actiunile voastre politice!! Calea cea adevarata de urmat este aceea inceputa de CONSILUL UNIRII si de PNL(Basarabia) . Baza reusitei in dobandirea cetateniei romanesti in asa ceva consta. Restul sunt iluzii aducatoare de deziluzii, deceptii si necazuri care pot ajunge pana la o ura imensa intre noi romanii, la care -doamne fereste- nu dorim, sper, nimeni sa ajungem.Perfectionati actiunile incepute de Consilul Unirii, inlocuiti prin gandire clara ce nu considerati ca e eficient,strangeti-va randurile in jurul chintesentei ideilor romanesti cuprinse acolo si nu cedati niciun moment idealului vostru, daca-l aveti!! INTERESUL NATIONAL ESTE SI VA FI INTODEUNA DEASUPRA PARTIDELOR.
  CEEA CE FACE ACUM ACEST MESAJ – FALS PATRIOTIC -AL USL- ESTE PROPAGANDA de partid!! Ei doresc voturile voastre si nu sa fiti cetateni adevarati, corecti si patrioti ai TARII ROMANESTI. Vor sa inlocuiasca adeziunea pentru Basescu cu …adeziunea pentru Ponta si Crin Antonescu. Dar Romania nu e nici Basescu, nici Ponta sau Crin!!
  Cantariti bine ce va supun atentiei gandurilor voastre,compatriotii mei. Nu oricine dintre cei care ies cu taraba in piata, au si marfa de soi !!!!!

 15. ion ionescu says:

  Sunt din România si cred ca toti cetatenii RM indiferent de etnie care au avut parinti, bunici si strabunici cetateni români sa-si recapete cetatenia printr-o simpla formalitate. Tot felul de turcaleti si arabi primesc cetatenie iar românii care tehnic nu si-au pierdut niciodata cetatenia stau la coada! In mod normal acest lucru ar trebui facut pur si simplu si nu supus dezbaterii intrucat nu e normal ca unii români sa-si dea cu parerea despre dreptul inalienabil al altora.

 16. Mandra si Escu says:

  Domnule ION IONESCU,
  Atunci cand te voi vedea subscris cu acest nume printre comentatorii care cer revenirea monarhiei in Romania , iar in acele randuri sa fie specificat clar si fara echivoc TRAIASCA REGELE SI ROMANIA MARE, probabil ca te vei bucura de credibiliatatea mea si a altora. Pana atunci insa nu ai dreptul moral sa ceri obtinerea cetateniei romane fara nicio formalitate. In caz contrar pot eu avea toate suspiciunile fata de dumneata, inclusiv de felul celor ale cetateanului rus retinut recent in Romania pentru spionaj. De ce nu-l intrebi pe distinsul domn Alexei Alexeevici despre faptul ca pe blogul dansului – blog al PSD , filiala r..moldova- nu sufla o vorba despre acest incident?? Si as avea si alte intrebari care ti le-as putea pune!! Chiar daca esti roman din Romania!! E clar??? Nu te da mai mare roman decat esti!!

 17. Toma Ursu says:

  cum vin alegerile incepe marea dragoste pentru moldovenii rusificati

 18. angy says:

  avem acelasi sange in vine….si nimeni nu poate sa ne desparta…

 19. Ilarion says:

  Felicitari, urari de bine, succese si spor in toate tuturor cu prilejul Zilei Nationale a României, cu ocazia zilei Marii Uniri si a Românilor de pretutindeni !!! In aceasta mareata zi de sarbatoare a românilor de pretutindeni este bine sa ne amintim de unul din cei mai mari români ai tuturor timpurilor, si anume de Mihai Eminescu si poemul “Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. Probabil este cazul sa meditam si asupra faptului ce am facut noi, dar si fiecare in parte, pentru prosperarea Romaniei si Marelui Popor Român.

  Mihai Eminescu

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
  Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
  Braţele nervoase, arma de tărie,
  La trecutu-ţi mare, mare viitor!
  Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
  Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
  Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Vis de răzbunare negru ca mormântul
  Spada ta de sânge duşman fumegând,
  Şi deasupra idrei fluture cu vântul
  Visul tău de glorii falnic triumfând,
  Spună lumii large steaguri tricoloare,
  Spună ce-i poporul mare, românesc,
  Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Îngerul iubirii, îngerul de pace,
  Pe altarul Vestei tainic surâzând,
  Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
  Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
  El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
  Guste fericirea raiului ceresc,
  Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
  Tânără mireasă, mamă cu amor!
  Fiii tăi trăiască numai în frăţie
  Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
  Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
  Arme cu tărie, suflet românesc,
  Vis de vitejie, fală şi mândrie,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

  Dulce Romanie, asta iti doresc !

  Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie – Eminescu

  Mihai Eminescu – Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie

 20. Ilarion says:

  Multumim Domnule Victor Alexeev pentru tot ce ati facut si faceti intru binele si prosperarea României si Marelui Popor Român!!! Felicitari, urari de bine, succese si spor in toate Dumneavoastra, dar si tuturor cititorilor acestui sait cu prilejul Zilei Nationale a României, cu ocazia zilei Marii Uniri si a Românilor de pretutindeni!!! In aceasta mareata zi de sarbatoare a românilor de pretutindeni este bine sa ne amintim de unul din cei mai mari români ai tuturor timpurilor, si anume de Mihai Eminescu si poemul “Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. Probabil este cazul sa meditam si asupra faptului ce am facut noi, dar si fiecare in parte, pentru prosperarea Romaniei si Marelui Popor Român.

  Mihai Eminescu

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
  Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
  Braţele nervoase, arma de tărie,
  La trecutu-ţi mare, mare viitor!
  Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
  Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
  Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Vis de răzbunare negru ca mormântul
  Spada ta de sânge duşman fumegând,
  Şi deasupra idrei fluture cu vântul
  Visul tău de glorii falnic triumfând,
  Spună lumii large steaguri tricoloare,
  Spună ce-i poporul mare, românesc,
  Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Îngerul iubirii, îngerul de pace,
  Pe altarul Vestei tainic surâzând,
  Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
  Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
  El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
  Guste fericirea raiului ceresc,
  Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
  Tânără mireasă, mamă cu amor!
  Fiii tăi trăiască numai în frăţie
  Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
  Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
  Arme cu tărie, suflet românesc,
  Vis de vitejie, fală şi mândrie,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

  Dulce Romanie, asta iti doresc !

  Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie – Eminescu

  Mihai Eminescu – Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie

  Rapsodia română nr. 1 (G. Enescu)
  http://www.youtube.com/watch?v=uJ3rsOK3_fk&feature=related

  Mircea Rusu – Verde inrourat – Romanians Music Romanian People Song

  George Enescu – Rapsodia Romana (op.2)

  Ciprian Porumbescu – Balada ( Incredible Romania)

  Romanian Rhapsody George Enescu

  Romania: o tara minunata

  Cel mai frumos film despre România – Travel

  Iarba Verde de Acasa – Romania

  Din frumusetile ROMANIEI !

  România, o ţară a valorilor mondiale !!!


 21. Violeta says:

  Totul e bun, doar ca Basarabia nu este denumire oficiala si deaceea nu va fi valabila in cazul legii, trebuie sa figureze Republica Moldova oficial.

Leave a Reply to taranca Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: