REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A ORGANIZATIEI PSD ROMÂNIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

April 30, 2012

ORGANIZATIA PSD ROMÂNIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

C A P I T O L U L  I

DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1

Denumirea şi însemnul organizaţiei

Articolul 1          

Denumirea organizaţiei este Organizaţia Partidului Social Democrat din România în Republica Moldova, iar denumirea prescurtată este PSD România în RM.

Articolul 2        

(1) Însemnul organizaţiei este reprezentarea grafică a semnului permanent al PSD sub care este înscrisă denumirea PSD România în Republica Moldova.

(2) Însemnul organizaţiei este inscripţionat pe toate documentele şi materialele de promovare ale PSD România în Republica Moldova.

Articolul 3        

Sediul central al organizaţiei este în municipiul Chişinău.

Secţiunea a 2-a

Definirea, scopul şi obiectivele organizaţiei

Articolul 4        

Organizaţia PSD România în Republica Moldova este o organizaţie cu statut special, întrunind cetăţeni români cu domiciliul în Republica Moldova şi constituită ca structură internă a partidului în conformitate cu prevederile Statutului PSD, cele ale Regulamentului de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a organizaţiei şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Articolul 5        

Organizaţia PSD România în Republica Moldova promovează doctrina social-democrată şi acţiunea politică a PSD, contribuie la atragerea în partid a cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova şi acţionează pentru integrarea lor în structurile politice ale partidului.

Articolul 6        

(1) Organizaţia PSD România în Republica Moldova nu participă la procesele politice sau electorale interne din Republica Moldova.

(2) Organizaţia PSD România în Republica Moldova contribuie la dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului strategic special şi privilegiat dintre România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi fixat în acordurile şi tratatele bilaterale.

Articolul 7          

(1) Organizaţia PSD România în Republica Moldova stimulează participarea la viaţa politică şi civică a României a cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova

(2) Organizaţia PSD România în Republica Moldova elaborează propuneri pentru strategia şi programul politic al PSD, cu accent pe parteneriatul strategic special dintre România şi Republica Moldova, pe drepturile şi domeniile de interes ale cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, în conformitate cu Rezoluţia APCE nr. 1035 (1994) cu privire la europenii de peste hotare din 18 mai 1994,  Directiva APCE nr. 495 (1994) cu privire la europenii de peste hotare din 18 mai 1994, Recomandarea APCE nr. 1410 (1999) privind legăturile dintre europenii de peste hotare cu ţările lor de origine din 26 mai 1999, Recomandarea APCE nr. 1650 (2004) privind legăturile dintre europenii de peste hotare cu ţările lor de origine din 2 martie 2004, precum şi în conformitate cu documentele OSCE, ONU şi ale Uniunii Europene în materie.

Articolul 8          

Organizaţia PSD România în Republica Moldova are următoarele obiective prioritare:

a)    crearea unei structuri funcţionale, care să asigure eficientizarea întregului demers politic al PSD, în domeniile de ineres pentru cetăţenii români cu domiciliul în Republica Moldova;

b)    exprimarea şi valorificarea drepturilor cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, prin acţiuni publice şi civice, cu respectarea prevederilor legale din Republica Moldova;

c)    elaborarea unor documente de analiză şi sinteză privind statutul cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova şi oferta politică a PSD adresată acestora;

d)    adoptarea de poziţii publice în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice, sociale şi culturale, ale celorlalte aspecte ale vieţii colectivităţilor, cu incidenţă în viaţa de zi cu zi a ceăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, în conformitate cu Programul Politic al PSD;

e)    pregătirea, perfecţionarea şi susţinerea cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului, precum şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice în România;

f)     participarea la campaniile electorale ale PSD;

g)    iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii ale românilor de peste hotare, cu autorităţi publice, ONG-uri, culte religioase, fundaţii şi sindicate, în vederea susţinerii obiectivelor şi principiilor social-democraţiei promovate de PSD;

h)   promovarea şi popularizarea politicii PSD în rândul cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, turistice şi de odihnă, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova;

i)     colaborarea cu organizaţii social-democrate din străinătate în vederea promovării principiilor şi valorilor Uniunii Europene.

                                                                                                                

C A P I T O L U L  II

MEMBRII ORGANIZAŢIEI PSD ROMÂNIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Secţiunea 1

Calitatea de membru

Articolul 9        

Poate deveni membru al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, orice cetăţean român cu domiciliul în Republica Moldova, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.

Articolul 10     

Solicitarea de primire în organizaţie constă în completarea Adeziunii şi a Fişei de înscriere care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei. Formatul tipizat al Adeziunii şi al Fişei de înscriere este parte integrantă a prezentului Regulament.

Articolul 11     

Procedura de înscriere şi evidenţă a membrilor Organizaţiei PSD România în Republica Moldova se stabileşte prin Norme specifice, elaborate de Secretariatul general al PSD.

Secţiunea a 2-a

Pierderea sau încetarea calităţii de membru

Articolul 12     

Calitatea de membru al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova încetează prin pierderea calităţii de membru al PSD, în conformitate cu prevederile Statutului PSD.

Secţiunea a 3-a

Drepturile membrilor

Articolul 13     

Membrii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova au următoarele drepturi:

a)    să-şi exprime liber opinia, în cadru organizat, cu privire la activitatea şi proiectele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, la activitatea organelor sale de conducere, a membrilor Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

b)    să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova de la toate nivelurile;

c)    să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, la toate nivelurile, şi la nivelul conducerii naţionale a PSD;

d)    să propună şi să fie propuşi de către Organizaţia PSD România în Republica Moldova drept candidaţi ai partidului pentru alegerile parlamentare şi europarlamentare, în condiţiile Statutului PSD;

e)    să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică;

f)     să participe la adoptarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor de orice nivel ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, potrivit competentelor stabilite prin prezentul Regulament;

g)    să beneficieze de susţinerea Organizaţiei PSD România în Republica Moldova şi a partidului în faţa atacurilor şi presiunilor politice injuste, de orice fel;

h)   să participe la şedinţele în care se discută probleme legate de persoana şi activitatea sa.

Secţiunea a 4-a

Îndatoririle membrilor

Articolul 14     

Membrii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova au următoarele îndatoriri:

a)    să cunoască şi să respecte Statutul partidului, Programul Politic al PSD şi Regulamentul Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

b)    să acţioneze pentru realizarea obiectivelor Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

c)    să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea plurarismului de idei şi a diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova şi să asigure aplicarea lor;

d)    să participe la şedinţele şi activităţile organizate de către Organizaţia PSD România în Republica Moldova;

e)    să nu exprime în public, în numele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, păreri ce contravin hotărârilor organizaţiei sau orientărilor politice ale PSD.

Secţiunea a 5-a

Sancţiuni şi recompense

Articolul 15     

Membrilor Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, care au săvârşit abateri de la prevederile Regulamentului Organizaţiei PSD România în Republica Moldova sau ale Statutului PSD, ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizaţiei, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, sancţiunile prevăzute în Statutul PSD.

Articolul 16     

Membrii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizaţiilor de orice nivel ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova pot fi nomializaţi pentru a primi distincţiile, premiile şi recompensele instituite de Organizaţia PSD România în Republica Moldova sau propuşi pentru a primi distincţiile atribuite de Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile Statutului PSD.

 

C A P I T O L U L  III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 17     

Organizaţia PSD România în Republica Moldova este organizata pe criteriul administrativ teritorial şi cuprinde totalitatea membrilor şi organizaţiilor PSD din Repubublica Moldova, astfel:

a)    organizaţii teritoriale – săteşti, comunale, orăşeneşti, raionale, municipale sau de sector;

b)    organizaţii interne (femei, tineret, pesnionari ş.a.).

Articolul 18     

Organele de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, de la toate nivelurile, sunt alese în mod democratic, prin vot secret.

Articolul 19     

Activitatea în cadrul organizaţiilor componente ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova are la bază următoarele principii generale:

a)    libertatea de exprimare a fiecărui membru în interiorul organizaţiei;

b)    egalitatea membrilor în privinţa accesului la funcţii;

c)    solidaritatea membrilor;

d)    unitatea organizaţiei;

e)    disciplina şi responsabilitatea membrilor în respectarea şi aplicarea deciziilor adoptate;

f)     fermitate în apărarea valorilor social-democrate şi a Programului politic naţional al PSD.

Articolul 20     

Între structurile organizatorice ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova sunt stabilite relaţii de ierarhie, fiecare organizaţie având autonomie în cadrul competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.

Articolul 21     

Un membru al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova poate ocupa, concomitent, cel mult două funcţii alese în cadrul organelor de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova de la diferite niveluri.

Articolul 22     

Organele de conducere ale organizaţiilor componente ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii membrilor acestora, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.

Articolul 23     

Hotărârile organelor de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, de la toate nivelurile, se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.

Articolul 24     

Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.

Secţiunea a 2-a

Organizaţia teritorială

Articolul 25     

Organizaţia teritorială a PSD România în RM se constituie pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale (sat, comună, oraş, raion, municipiu, sector).

Articolul 26     

Organele de conducere ale organizaţiei teritoriale a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova sunt Adunarea Generală şi Biroul organizaţiei.

Articolul 27     

(1) Adunarea generală a organizaţiei teritoriale se desfăşoară, de regulă, anual, fiind convocată de către Biroul organizaţiei sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei, precum şi la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

(2) Adunarea generală a organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:

a)    alege la doi ani Biroul organizaţiei şi aprobă Raportul de activitate al acestuia;

b)    adoptă Programul anual de acţiune al organizaţiei;

c)    dezbate probleme de interes public pentru cetăţenii români cu domiciliul în Republica Moldova şi adoptă măsuri de organizare a unor manifestări specifice;

d)    desemnează delegaţii la Conferinţa organizaţiei raionale sau a municipiilor, în baza normei de reprezentare stabilită de Biroul Permanent al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

e)    stabileşte numărul de membri ai Biroului organizaţiei;

(3) La Adunarea generală a organizaţiei teritoriale sunt convocaţi pentru a participa toţi membrii PSD înscrişi în organizaţia de la respectivul nivel, invitaţi stabiliţi de Biroul Organizaţiei teritoriale a PSD România în Republica Moldova,

(4) La cererea Biroului ori la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, poate fi convocată Adunarea generală extraordinară.

(5) Adunarea generală extraordinară se convocă pentru exercitarea atribuţiilor regulamentare precum şi pentru revocarea sau alegerea preşedintelui organizaţiei şi revocarea, completarea sau alegerea Biroului organizaţiei.

Articolul 28     

(1) Biroul organizaţiei teritoriale este ales o dată la doi ani, se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din: preşedinte, 1- 5 vicepreşedinţi, secretar şi 3-5 membri la nivel sătesc, comunal şi orăşenesc şi din preşedinte, 3-5 vicepreşedinţi, secretar şi 7-11 membri, la nivel raional, municipal şi al sectoarelor din Chişinău.

(2) Numărul membrilor Biroului se stabileşte prin decizia Adunării generale a organizaţiei.

(3) Biroul organizaţiei teritoriale se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, precum şi la solicitarea organelor de conducere de nivel superior.

(4) La şedinţele Biroului pot participa, fără drept de vot, şi alţi invitaţi.

(5) Biroul organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:

a)    coordonează activitatea organizaţiei teritoriale între Adunările generale;

b)    organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel teritorial;

c)    urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării generale;

d)    mobilizează membrii organizaţiei pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate de conducerea organizaţiei PSD sau la iniţiativa organului ierarhic superior al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

e)    adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniei electorale a PSD pe raza unităţii teritorial-administrative în care activează organizaţia;

f)     adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către cetăţenii români cu domiciliul în Republica Moldova a Statutului si Programului Politic ale PSD, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid şi a Regulamentului Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

g)    organizează dezbateri privind principalele domenii ale activităţii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, în cadrul partidului;

h)   informează, periodic conducerea ierarhic superioară a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova cu privire la activitatea organizaţiei.

Articolul 29     

Preşedintele organizaţiei teritoriale coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei, conduce activitatea Biroului si reprezintă Organizaţia PSD România în Republica Moldova pe plan local şi în relaţia cu organele ierarhic superioare.

Secţiunea a 3-a

Organizaţia raională, municipală şi a municipiului Chişinău

Articolul 30     

(1) Organizaţia raională şi cea municipală a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova cuprinde totalitatea oganizaţiilor teritoriale constituite pe raza unităţilor administrativ – teritoriale din raion sau municipiu şi are sediul în oraşul reşedinţă de raion sau, respectiv, municipiu.

(2) Organizaţia municipiului Chişinău a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova cuprinde organizaţiile teritoriale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Chişinău.

Articolul 31       

Organele de conducere ale organizaţiei raionale şi municipale, respectiv a municipiului Chişinău a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova sunt: Conferinţa organizaţiei, Consiliul şi Biroul Permanent.

Articolul 32       

(1) Conferinţa organizaţiei se desfăşoară la doi ani, fiind convocată de către Biroul organizaţiei.

(2) La cererea Biroului sau a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor teritoriale ori la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, poate fi convocată Conferinţa extraordinară.

(3) Conferinţa de alegeri se desfăşoară o dată la patru ani.

(4) La Conferinţă participă delegaţii organizaţiilor teritoriale componente ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, invitaţi stabiliţi de Biroul organizaţiei, precum şi reprezentanţi ai conducerii conducerii ierarhic superioare a organizaţiei.

(5) Conferinţa organizaţiei are următoarele atribuţii:

a)    alege Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul, Biroul şi Consiliul raional, municipal sau al municipiului Chişinău;

b)    aprobă Rapoartele de activitate ale organismelor de conducere;

c)    adoptă anual Programul de acţiune al organizaţiei;

d)    alege delegaţii la Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova în baza normei de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Naţional al organizaţiei;

e)    desemnează candidaţii pentru organele centrale ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

f)     dezbate probleme de interes public pentru cetăţenii români cu domiciliul în Republica Moldova şi adoptă măsuri de organizare a unor manifestări specifice;

g)    analizează activitatea organizaţiilor teritoriale componente.

(6) Conferinţa aprobă numărul de membri ai Consiliului organizaţiei, în condiţiile prezentului Regulament.

Articolul 33       

(1) Consiliul organizaţiei se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din 21-101 membri.

(2) Numărul membrilor Consiliului se aprobă de către Conferinţa organizaţiei.

(3) Consiliul se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

(4) Din Consiliu fac parte de drept parlamentarii şi europarlamentarii PSD, membri ai Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

(5) Consiliul organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:

a)    coordonează activitatea organizaţiei între Conferinţe;

b)    alege, o dată la patru ani, membrii Biroului raional sau municipal, respectiv al municipiului Chişinău, pe funcţii;

c)    urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Conferinţei;

d)    stabileşte strategia Organizaţiei PSD România în Republica Moldova pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniilor electorale ale PSD;

e)    organizează direcţii, pe domenii de activitate, din care fac parte membri Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, precum şi specialişti din domeniile respective;

f)     hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor teritoriale componente ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova în situaţia încălcării prezentului Regulament sau când sunt aduse prejudicii imaginii şi activităţii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

g)    îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

(6) Consiliul hotărăşte asupra numărului de membri ai Biroului organizaţiei.  

Articolul 34       

(1) Biroul organizaţiei raionale sau municipale, respectiv a municipiului Chişinău se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din: preşedinte, secretar, 5-9 vicepreşedinţi şi 9-15 membri.

(2) Numărul membrilor Biroului se stabileşte prin hotărârea Consiliului organizaţiei.

(3) Biroul organizaţiei se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, precum şi la solicitarea organelor centrale de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

(4) La şedinţele Biroului pot participa, fără drept de vot, parlamentarii şi europarlamentarii PSD, în cazul în care nu fac parte din acesta, precum şi alţi invitaţi.

(5) Biroul organizaţiei are următoarele atribuţii:

a)    coordonează activitatea organizaţiei între şedinţele Consiliului;

b)    organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel raional sau minicipal, respectiv al municipiului Chişinău şi se preocupă de înfiinţarea a noi organizaţii teritoriale;

c)    urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Consiliului şi informează permanent organizaţiile teritoriale asupra activităţilor sale;

d)    mobilizează membrii organizaţiei pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate de conducerea organizaţiei raionale sau municipale, respectiv a municipiului Chişinău a PSD, sau la iniţiativa conducerii naţionale a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

e)    adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniei electorale a PSD pe raza raionului sau minicipiului în care activează organizaţia, respectiv al municipiului Chişinău;

f)     propune organizaţiei PSD de la nivel raional sau municipal, respectiv al municipiului Chşinău, membri ai Organizaţiei PSD România în Republica Moldova pentru candidaturi la funcţiile: parlamentar şi europarlamentar, funcţionar al administraţiei publice centrale;

g)    organizează activităţi de instruire şi pregătire a membrilor Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

h)   asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;

i)     informează, periodic, conducerea raională, municipală, respectiv a municipiului Chişinău a PSD şi conducerea centrală a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova cu privire la activitatea organizaţiei;

j)      îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

Articolul 35       

Preşedintele organizaţiei raionale sau municipale, respectiv a municipiului Chişinău, are următoarele atribuţii:

a)    coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei;

b)    conduce activitatea Consiliului şi a Biroului organizaţiei şi reprezintă organizaţia componentă a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova pe plan raional sau municipal, respectiv la nivelul municipiului Chişinău, precum şi în relaţia cu conducerea centrală a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova

C A P I T O L U L  IV

ORGANELE NAŢIONALE DE CONDUCERE

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 36       

Organele naţionale de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova sunt:

a)    Conferinţa Naţională;

b)    Consiliul Naţional;

c)    Comitetul Executiv Naţional;

d)    Biroul Permanent Naţional;

e)    Preşedintele;

f)     Secretarul general;

g)    Vicepreşedinţii.

Articolul 37       

Membrii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova pot candida la oricare dintre funcţiile organelor naţionale de conducere dacă au o vechime de minimum un an în Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

 

Secţiunea a 2-a

Conferinţa Naţională

Articolul 38     

Conferinţa Naţională a este organul suprem de conducere al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

Articolul 39       

(1) La Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova participă delegaţii aleşi de organizaţiile raionale, municipale şi a municipiului Chişinău, conform normei de reprezentare stabilită de Comitetul Executiv Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, invitaţi stabiliţi de Biroul Permanent Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, precum şi reprezentanţi ai conducerii naţionale a PSD.

(2) Membrii Biroului Permanent Naţional, preşedinţii organizaţiilor raionale şi municipale ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, respectiv a municipiului Chişinău, precum şi demnitarii proveniţi din rândul Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, participă, de drept, la Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, fără a modifica numărul delegaţilor aleşi conform normei de reprezentare.

Articolul 40       

(1) Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova se convoacă o dată la doi ani, iar pentru alegeri o dată la patru ani, de către Consiliului Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

(2) La cererea Biroului sau a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor raionale şi municipale ori la solicitarea conducerii centrale a PSD, poate fi convocată Conferinţa extraordinară a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

(3) Conferinţa extraordinară a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor Regulamentare.

Articolul 41     

(1) Pentru desfăşurarea regulamentară a lucrărilor Conferinţei Naţionale a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova este necesară prezenţa a 2/3 din totalul delegaţilor aleşi.

(2) Dacă cvorumul nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi, însă nu mai devreme de 7 zile.

(3) Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova convocată, în aceste condiţii, este constituită regulamentar cu participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor.

Articolul 42     

Delegaţii prezenţi aleg o comisie de validare a lucrărilor, compusă din 5 membri, care stabileşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulament pentru desfăşurarea Conferinţei Naţionale a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

Articolul 43     

Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova are următoarele atribuţii:

a)    alege prin vot secret Consiliul Naţional al organizaţiei;

b)    alege şi revocă prin vot secret preşedintele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, secretarul general şi vicepreşedinţii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

c)    adoptă prin vot deschis  Rapoartele de activitate ale organelor naţionale de conducere;

d)    dezbate şi adoptă prin vot deschis Programul de activitate al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

e)    adoptă şi modifică prin vot deschis Regulamentul de organizare şi funcţionare al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;

f)     adoptă Rezoluţii cu privire la principalele teme de actualitate naţională sau de interes pentru cetăţenii români cu domiciliul în Republica Moldova.

Articolul 44       

Conferinţa stabileşte numărul de membri ai Consiliului Naţional şi numărul de vicepreşedinţi ai Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

Articolul 45     

Ordinea de zi a Conferinţei se stabileşte de Comitetul Executiv Naţional şi se comunică organizaţiilor componente, de nivel raional şi municipal, respectiv a municipiului Chişinău, ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova cu cel puţin 30 de zile înainte de data Conferinţei.

Articolul 46     

Toate hotărârile Conferinţei se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi, cu excepţia celor pentru care prezentul Regulament prevede un alt cvorum.

Secţiunea a 3-a

Consiliul Naţional

Articolul 47     

(1) Consiliul Naţional este organul de conducere al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, care coordonează activitatea organizaţiei între Conferinţele Naţionale ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

(2) Consiliul Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova este alcătuit din 85 – 235 membri, aleşi în cadrul Conferinţei Naţionale a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova dintre candidaţii propuşi de organizaţiile raionale şi municipale şi a municipiului Chişinău.

(3) Din Consiliul Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova fac parte de drept parlamentarii şi europarlamentarii PSD, reprezentanţi în administraţia publică centrală din România, care sunt membri ai Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

Articolul 48     

Consiliul Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova are următoarele atribuţii:

a)    analizează activitatea Comitetului Executiv şi a Biroului Permanent;

b)    urmăreşte punerea în practică a hotătârilor Conferinţei Naţionale a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

c)    adoptă Programul anual de acţiune al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

d)    stabileşte strategia de acţiune a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova în domeniile de interes pentru cetăţenii români cu domiciliul în Republica Moldova;

e)    coordonează activitatea direcţiilor pe domenii de activitate ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

f)     îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Articolul 49     

Consiliul Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova este ales pentru o perioadă de patru ani, întrunindu-se anual sau ori de câte ori este necesar la convocarea Biroului Permanent Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

Articolul 50     

Ordinea de zi a Consiliului Naţional se stabileşte de Biroul Permanent Naţional şi se comunică membrilor cu cel puţin 15 de zile înainte de data convocării.

 

Secţiunea a 4-a

Comitetul Executiv Naţional

Articolul 51     

(1) Comitetul Executiv Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova se constituie din: membrii Biroului Permanent Naţional, preşedinţii organizaţiilor raionale, municipale, de sector şi al municipiului Chişinău, parlamentarii şi europarlamentarii PSD, membri ai administraţiei publice centrale din România, care sunt membri ai Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

(2) Şedinţa Comitetului Executiv Naţional se desfăşoară în prezenţa a minimum 2/3 din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) Comitetul Executiv Naţional se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, la  convocarea preşedintelui Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, Biroului Permanent Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

Articolul 52     

Comitetul Executiv Naţional are următoarele atribuţii:

a)    coordonează întreaga activitate a organizaţiei între şedinţele Consiliului Naţional;

b)    aprobă normele de aplicare a hotărârilor Consiliului Naţional, stabileşte termene şi controlează modul de aducere la îndeplinire a acestora;

c)    propune încheierea unor convenţii de colaborare, cu organizaţii ale românilor de peste hotare, cu autorităţi publice, ONG-uri, culte religioase, fundaţii şi sindicate la nivel naţional, european şi internaţional;

d)    asigură informarea operativă a organizaţiilor raionale şi municipale şi a municipiului Chişinău cu privire la activitatea curentă a organizaţiei;

e)    aprobă înfiinţarea de forumuri, ligi, asociaţii, cluburi şi alte structuri interne;

f)     verifică modul de administrare a patrimoniului;

g)    înfiinţează si coordonează publicaţiile centrale ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

h)   îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Regulament sau stabilite prin decizia Consiliului sau a Conferinţei naţionale.

Secţiunea a 5-a

Biroul Permanent Naţional

Articolul 53     

(1) Biroul Permanent Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova se constituie din: preşedintele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, vicepreşedinţi şi secretar general; la şedinţele Biroului Permanent Naţional pot participa, în calitate de invitaţi: parlamentarii şi europarlamentarii PSD, membri ai Guvernului  României.

(2) Şedinţa Biroului Permanent Naţional se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la  convocarea preşedintelui Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, a secretarului general, sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

Articolul 54     

Biroul Permanent Naţional se constituie din: preşedintele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, 13-18 vicepreşedinţi, Secretar general.

Articolul 55     

Biroul Permanent Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie şi la şedinţele acestuia pot participa, în calitate de invitaţi, parlamentarii şi europarlamentarii PSD – membri ai organizaţiei, coordonatorii naţionali ai structurilor interne constituite în cadrul Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, precum şi reprezentanţi ai conducerii centrale a partidului sau alte personalităţi marcante ale vieţii politice, economice sau culturale din Republica Moldova sau din România.

Articolul 56     

Biroul Permanent Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova are următoarele atribuţii:

a)    coordonează activitatea curentă a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova la nivel central;

b)    adoptă hotărâri cu privire la organizarea internă a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

c)    coordonează activităţile organizatorice la nivel central;

d)    organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel central;

e)    urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Consiliului Naţional şi a Comitetului Executiv Naţional şi informează permanent organizaţiile teritoriale asupra activităţilor sale;

f)     organizează manifestări de nivel naţional ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

g)    adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniilor electorale ale PSD;

h)   propune conducerii centrale a PSD, candidaturi pentru Parlament, face propuneri pentru ocuparea unor funcţii în aministraţia publică centrală din România;

i)     propune Comitetului Executiv Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova dizolvarea Consiliilor sau a Birourilor organizaţiilor, pentru încălcări grave ale prevederilor Statutului PSD sau ale Regulamentului Organizaţiei PSD România în Republica Moldova şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri la nivelul organizaţiei respective;

j)      analizează cazurile de încălcări grave ale Regulamentului Organizaţiei PSD România în Republica Moldova şi adoptă măsuri în consecinţă;

k)    organizează activităţi de instruire şi pregătire a cadrelor Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, la nivel naţional;

l)     informează, periodic, conducerea naţională a PSD cu privire la activitatea organizaţiei;

m)  îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

Secţiunea a 6-a

Preşedintele

Articolul 57       

Preşedintele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova este ales prin vot secret, de către Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, pentru un mandat de 4 ani.

Articolul 58     

Preşedintele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova are următoarele atribuţii:

a)    conduce şi coordonează activitatea Biroului Permanent Naţional şi a Comitetului Executiv Naţional;

b)    reprezintă Organizaţia PSD România în Republica Moldova în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD, în relaţiile cu organizaţii ale românilor de peste hotare, cu autorităţi publice, ONG-uri, culte religioase, fundaţii şi sindicate la nivel naţional, european şi internaţional, cu care s-au încheiat convenţii de colaborare;

c)    încheie în numele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova şi cu acordul Biroului Permanent Naţional al PSD, convenţii de colaborare cu organizaţii ale românilor de peste hotare, cu autorităţi publice, ONG-uri, culte religioase, fundaţii şi sindicate la nivel naţional, european şi internaţional;

d)    conduce şedinţele Conferinţei Naţionale a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, şedinţele Comitetului Executiv Naţional si şedinţele Biroului Permanent Naţional;

e)    prezintă periodic conducerii PSD rapoarte şi analize asupra activităţilor politice sau de altă natură ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

f)     propune Comitetului Executiv Naţional al organizaţiei, după consultarea secretarului general, desemnarea secretarilor executivi ai Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, în număr 13 -18 persoane.

g)    îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Secţiunea a 7-a

Secretarul General

Articolul 59     

Secretarul General al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova este ales prin vot secret de Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, pentru un mandat de patru ani.

Articolul 60     

Secretarul General al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova are următoarele atribuţii:

a)    conduce serviciile organizatorice şi administrative în cadrul sediului central al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

b)    organizează activitatea de comunicare internă a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

c)    organizează activitatea de evidenţă a membrilor şi de arhivare a documentelor organelor de conducere naţionale;

d)    coordonează activitatea de audit intern;

e)    reprezintă Organizaţia PSD România în Republica Moldova, în lipsa preşedintelui, în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD şi în relaţiile cu organizaţii ale românilor de peste hotare, cu autorităţi publice, ONG-uri, culte religioase, fundaţii şi sindicate la nivel naţional, european şi internaţional; încheie, doar în absenţa preşedintelui Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, în numele Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, convenţii de colaborare cu organizaţii ale românilor de peste hotare, cu autorităţi publice, ONG-uri, culte religioase, fundaţii şi sindicate la nivel naţional, european şi internaţional;

f)     conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comitetului Executiv Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, precum si ale Biroul Permanent Naţional al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

g)    coordonează activitatea Secretarilor executivi ai Organizaţiei PSD România în Republica Moldova;

h)   îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Secţiunea a 8-a

Vicepreşedinţii

Articolul 61     

Vicepreşedinţii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova sunt aleşi prin vot secret de Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, pentru un mandat de patru ani.

Articolul 62     

Vicepreşedinţii Organizaţiei PSD România în Republica Moldova au următoarele atribuţii:

a)    coordonează direcţii pe domenii de activitate;

b)    coordonează activitatea organizaţiilor raionale şi municipale şi a municipiului Chişinău în baza responsabilităţilor stabilite prin hotărârea Biroului Permanent Naţional;

c)    îndeplinesc atribuţii specifice preşedintelui sau secretarului General al Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, prin mandat;

d)    îndeplinesc orice alte atribuţii încredinţate de Preşedinte sau de organele de conducere naţionale ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova.

C A P I T O L U L  V

Structuri Interne ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova

Articolul 63     

În cadrul Organizaţiei PSD România în Republica Moldova, se pot constitui Ligi, Forumuri, Cluburi şi alte structuri interne constituite prin hotărârea Comitetului Executiv Naţional al organizaţiei.

Articolul 64     

Structurile interne ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova funcţionează în baza unor regulamente proprii, aprobate de Comitetul Executiv Naţional al organizaţiei.

Articolul 65     

Coordonatorii structurilor interne ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova pot participa, în calitate de invitaţi, la şedinţele organelor de conducere ale Organizaţiei PSD România în Republica Moldova de la toate nivelurile.
 

C A P I T O L U L  IV

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 66     

Prezentul Regulament este adoptat de Conferinţa Naţională a Organizaţiei PSD România în Republica Moldova la data de 06 mai 2012 şi intră în vigoare la data validării lui de către Comitetul Executiv Naţional al PSD.